Oficiální internetové stránky obce Tojice v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-jih nedaleko poutního města Nepomuk.

Honební společenstvo 2005

Autor: František Krumpholc
zveřejněno: 16. 01. 2006 10:57 hod., aktualizováno: 22. 10. 2009 14:07 hod.

Od 31. 10. 2005 zní nový název Honební společenstvo Vrčeň. Nový název vzniká přidělením IČO

Přítomni – dle prezenční listiny

  1. Zahájení valné hromady provedl místostarosta HS p. Velíšek.
  2. Zpráva o činnosti HS Vrčeň – Tojice byla stručná: HS hospodaří a správní činnosti provádí dle platných norem.
  3. Zprávu o hospodaření HS přednesl p. Petr Mašek a v písemném vyhotovení je součástí tohoto zápisu.
  4. Diskuse
    • p. Josef Velíšek – návrh na doručování pozvánek a příp. oznámení pro členy HS formou veřejné vyhlášky na úředních deskách a veřejných vývěskách a prostřednictvím elektronických médií (webové stránky obcí, kabelová televize)
    • p. Petr Mašek – návrh na poskytnutí finančního daru pro ZŠ a MŠ Vrčeň v celkové výši 6.000 Kč (slovy: šest tisíc) a finanční částku ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce) poukázat obci Tojice.
  5. Hlasování

Finanční dary: 168 hlasů pro (1 ha = 1 hlas), 0 hlasů proti, 0 zdržel se hlasování
Doručování pozvánek: 168 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 zdržel se hlasování

Svolání valné hromady HS pro příští rok (2006) bylo stanoveno opět na měsíc únor, prostřednictvím vývěsních desek a elektronických médií – dle schváleného návrhu.

Za honební společenstvo Vrčeň – Tojice: Josef Velíšek, místostarosta HS
Petr Mašek, finanční hospodář HS
Zapsal: Hubert Vaněk, Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Nepomuk, SSL.

Hospodaření 2005
Loňský zůstatek
PŘEVOD STARÉHO ZŮSTATKU 12 665 Kč
Hospodaření 2005
Výdaje
2005 Obálky, poštovné
(pozvánky na valnou hromadu 16.2.2005 – J.Velíšek)
420 Kč v hotovosti
Finanční dar MŠ a ZŠ Vrčeň 6.000 Kč v hotovosti
Finanční dar obci Tojice 2.000 Kč v hotovosti
Lesy ČR, LS Klatovy 1.730,50 Kč 20 Kč poštovné
Zůstatek po zahrnutí výdajů 2.494,50 Kč k 20.4.2005