Oficiální internetové stránky obce Tojice v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-jih nedaleko poutního města Nepomuk.

Honební společenstvo 2004

Autor: František Krumpholc
zveřejněno: 18. 02. 2005 11:06 hod., aktualizováno: 22. 10. 2009 14:06 hod.

Valná hromada HS Vrčeň-Tojice

Hospodaření 2004
Loňský zůstatek
PŘEVOD STARÉHO ZŮSTATKU 8.051 Kč
Hospodaření 2004
Výdaje
2004      
Obálky, poštovné
(pozvánky na valnou hromadu 18.2.2004 – J.Velíšek)
405,50 Kč v hotovosti
Obálky, poštovné
(pozvánky aj.
5.3.2003 – MVDr. Janovec)
1.393,50 Kč v hotovosti
Lesy ČR LS Spálené Poříčí 1.527 Kč 20 Kč poštovné
Zůstatek po zahrnutí výdajů 4.725 Kč k 31.12.2004
Hospodaření 2004
Příjem
2004 Pronájem honitby MS Vrčeň-Tojice 7.940 Kč v hotovosti
Zůstatek po zahrnutí příjmů 12.665 Kč k 31.12.2004
Hospodaření 2004
Rekapitulace
2004 Celkové příjmy 7.940 Kč  
Celkové výdaje 3.326 Kč  
Celkový zůstatek aktuální 12.665 Kč k 1.2.2005

Zpracoval: Petr Mašek, pokladník HS Vrčeň-Tojice

Zápis z konání valné hromady HS Vrčeň-Tojice konané dne 18.2.2004 v hostinci „Na Faře“ ve Vrčeni

 1. Zahájení místopředseda HS p. Velíšek
 2. Schválení zapisovatele valné hromady p. Huberta Vaňka
 3. Schválení sčítačů hlasů a kontrolorů Ing. Františka Brudny a p. Antonína Beránka
 4. Zpráva o finančním hospodaření od p. Petra Maška
 5. Diskuse
 6. Usnesení
 7. Závěr

Usnesení valné hromady honebního společenstva Vrčeň-Tojice:

 1. HS nebude žádat o finanční půjčku ani o poskytnutí finančního úvěru.
 2. HS nesmí vystupovat jako ručitel třetím osobám.
 3. Pachtovné za rok 2003 nebude nikomu vyplaceno, finanční prostředky budou ponechány v pokladně HS.
 4. Svolat valnou hromadu rovněž i v příštím roce.

Hlasování o jednotlivých bodech usnesení proběhlo vždy samostatně a bylo pokaždé jednomyslně schváleno všemi hlasy. (315 – ANO, 0 – PROTI, 0 – ZDRŽEL SE)

Ve Vrčeni dne 18. 2. 2004

Zapsal: Hubert Vaněk, MěÚ Nepomuk, SSL
Místopředseda HS: Josef Velíšek, Vrčeň 30
Za výbor HS: Václav Punčochář, Tojice 45 a  František Mašek, Tojice 3
Za obec Vrčeň: Petr Mašek, starosta
Za obec Tojice: František Krumpholc, starosta a  Ivan Trhlík, místostarosta