Oficiální internetové stránky obce Tojice v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-jih nedaleko poutního města Nepomuk.

Vyhláška up

Autor: Ivan Trhlík
zveřejněno: 10. 08. 2022 21:37 hod.

Vyhláška up

Územní plán Tojice

Autor: František Krumpholc – starosta obce
zveřejněno: 08. 08. 2014 09:42 hod., aktualizováno: 08. 08. 2014 09:56 hod.

Územní plán Tojice


Zastupitelstvo obce Tojice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územn ě analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

v y d á v á

Územní plán obce Tojice

Dokumentace ke stažení:

Textová část

 

Grafická část: