Oficiální internetové stránky obce Tojice v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-jih nedaleko poutního města Nepomuk.

Z obecní kroniky

Autor: František Krumpholc
zveřejněno: 15. 10. 2009 13:04 hod., aktualizováno: 22. 10. 2009 15:44 hod.

Celkový pohled na obec Tojice
 

Rok 1928: Asi 3 km od města Nepomuku, nedaleko nádraží nepomuckého, nachází se obec Tojice. Jest to vesnice čítající 43 čísel a koncem roku 1927 – 243 obyvatel mající. Leží v malém dolíku. Stavení jsou stavěna podél okresní silnice.

Rok 1934: Rok 1934 byl pro zdejší zemědělce velice kritický, nepršelo několik měsíců, takže byl v létě nedostatek krmiva a sklizeň obilí i slámy byla slabá.

Rok 1935: 6. března na oslavu narozenin p. presidenta T. G. Masaryka konala se večerní slavnost s průvodem na kopec nade vsí, zvaný „Hájek“. Jako pozdrav p. presidentovi zapálena byla hranice. Slavnost zahájil proslovem velitel hasičů Šlajer František č.p. 21 a pak byly pronášeny různé citace, na ukončení slavnosti byly zpívány přítomnými národní hymny. Slavnosti se účastnilo celkem 121 osob a to sbor dobrovolných hasičů, legionáři v historických krojích, školní mládež a občané. Po skončení slavnosti se všichni rozcházeli do svých domovů s přáním, aby p. president byl mezi námi ještě dlouhá léta.

Období protektorátu: Válka doléhala rok od roku tíživěji na všechny bez rozdílu a snad tím, že občané se většinou živili zemědělstvím, snáze překonávali obtíže zásobování i nouzi, která stále více a více doléhala. Řada občanů byla na tzv. pracovním nasazení v Říši a z nich Vojtěch Vodička byl až v Norsku za polárním kruhem. Ku cti zdejších občanů slouží, že se zachovali v nejtěžších dobách jako opravdoví Češi a neztrpčovali jeden druhému život sám sebou dost těžký.

Rok 1945: Dne 6. května 1945 prvé oddíly „Rudé armády“ se objevily v naší vesnici a co nejdříve se ubytovaly v dřívějším mlýně u Vokáčů a potom až ve vesnici samé. To už znamenalo pro nás definitivní konec války a život v obci dostával se rychle do normálních kolejí. Oddíly Rudé armády byly v obci ubytovány týden a to téměř v každém čísle ve vesnici, jejich poměr k občanům byl velice přátelský už proto, že každý se mohl s nimi domluvit. Po svém pobytu u nás se stáhly na demarkační čáry dříve už stanovené.

Rok 1950: V letních měsících tohoto roku byla kaplička opatřena novou střechou.

Rok 1951: V červenci na sv. Annu byla v Tojicích první pouť za účasti zdejších i okolních občanů. Mši sloužil u kapličky vikář p. Klabouch z Vrčeně, večer a odpoledne byla pak taneční veselice v hostinci p. Anny Heroutové. Pouť se k radosti místních občanů vydařila.
Během roku 1951 byla prováděna telefonisace obce. Občané obce vydatně pomáhali dobrovolnými brigádami kopajíce jámy pro sloupy a výkop pro kabel a 1. srpna byla naše obec připojena na telefonní síť. Hovorna v obci byla umístěna v soukromém bytě p. Anny Kučerové č. 43, která byla pověřena její obsluhou.

Rok 1953: Dne 9. května napadla spousta sněhu, která nadělala veliké škody zvláště na ovocném stromoví, protože sníh byl mokrý a stromy polámal, některé byly v plném květu, a proto škoda se tím jenom zvětšila.

Rok 1956: V lednu tohoto roku bylo mimořádně teplé počasí což mělo nepříznivý vliv na stromy, které se začaly probouzet ze zimního klidu a v měsíci únoru pak přišla vlna velkých mrazů až -34 °C, což mělo neblahý vliv právě na ovocné stromoví a mělo za následek to, že značná část stromů v naší obci zahynula.

Rok 1957: Den 26 srpen 1957 byl opravdu historickým mezníkem v událostech v obci, poněvadž toho dne se rozhodla převážná část obce skoncovat se starou formou hospodaření na polích, obdělávaných koňskými potahy a utvořit společné družstvo po vzoru jiných okolních vesnic.
Celková družstevní výměra činí 146 ha i s lukami. Družstvo má pro začátek 31 členů, z toho je 9 zemědělců a 22 žen.

Rok 1958: V odpoledních hodinách 26. května se přihnala bouře s krupobitím, které v okolí, zvláště na Blatensku, způsobilo velké škody. I v naší obci napadlo řídce krup velikosti vlašského ořechu.
V tomto roce uspořádali zdejší občané první autobusový zájezd do Lidic, na Slapskou přehradu a letiště Ruzyně, kde se řada občanů i s dětmi zúčastnila vyhlídkového letu nad Prahou. Zájezdu zúčastnily se i dvě Čechoameričanky, které byly v té době v Tojicích na návštěvě.

Rok 1959: Československý svaz požární ochrany pořádal dne 14. června v Žinkovech za účasti požárních družstev kraje soutěž, ve které požární družstvo naší obce dosáhlo velmi čestného umístění tím, že obsadilo 1. místo v celkové soutěži družstev a jako odměnu obdrželo motorovou stříkačku. Družstvo závodilo v sestavě: Mašek Václav, Mašek František, Skala Václav, Viktora Jaroslav, Šlajer Václav, Šlajer Vojtěch, Mareška Miloslav a Punčochář Václav.

Rok 1960: Jako první skutečně významný čin v době trvání družstva byla provedena přestavba staré stodoly u Heroutů č. 2 na chlév, a tím bylo zamezeno roztroušení stájí s hovězím dobytkem po celé obci a to zvláště u velkých zemědělců a ten pak v počtu 40 kusů sveden do nově upravené stáje. Tím byla hodně ulehčena kontrola ustájeného dobytka i práce, co se týče zásobování, byla značně ulehčena.
Během podzimu byla část silnice od bývalého mlýna u Vokáčů až téměř k samé vesnici asfaltována cestařem Josefem Velíškem, byla tak prodloužena asfaltová silnice až od železniční tratě již dříve provedená správou silnic. Tím se značně zlepšila část komunikace spojující vesnici s nádražím - železniční stanicí Nepomuk, která zvláště v době dešťů a nepohody značně trpěla.

Rok 1961: Rok 1961 se vyznačoval velice příznivým počasím co se týče dešťů, teplého jara i léta, takže zelené píce bylo opravdu dostatek. Nasušeno bylo tolik sena, že ani místní družstvo nemohlo vše uskladnit ve stodolách a musel být proto na severní straně obce udělán stoh a zde seno nouzově uskladněno.
Koncem roku došlo ke sloučení místního zemědělského družstva se sousedním družstvem ve Vrčeni.

Rok 1962: Při oslavách mezinárodního svátku žen 8. března 1962 dostalo se čestného uznání dvěma občankám naší vesnice, matkám, které vychovaly za svůj život větší počet dětí. Uznání spolu s odznaky předali představitelé okresu dvěma ženám a to Marii Miksové, narozené 2.11.1891, která vychovala 12 dětí , odznak mateřství I. stupně a Marii Prchalové, narozené 2.6.1879, která vychovala 9 dětí odznak mateřství II. stupně.

Rok 1964: Ke konci roku 1964 bylo již v Tojicích celkem 18 televizních přijímačů, z nichž všechny mají slušný obraz díky zlepšené technice televizního vysílání i zlepšené kvalitě přijímačů. Je to značný rozdíl od prvního přijímače Ladislava Hanzlíka č.p. 26 v r. 1957, kdy musel být postaven stožár 18 m vysoký s antenou, aby obraz byl alespoň trochu slušný. Dnešní příjem zajišťují malé anteny přímo na střechách domů a nebo jejich půdách.
Koncem roku 1964 má obec Tojice 143 občanů včetně dětí. V zemědělství pracuje něco kolem 30 –ti lidí včetně důchodců, do zaměstnání mimo obec dochází neb dojíždí asi 31 lidí. Do národní školy ve Vrčeni dochází 14 dětí a do základní devítileté školy v Nepomuku 12 dětí. V učebním poměru jsou 3 děti.

Rok 1966: Počasí se v tomto roce vyznamenalo nezvykle teplým podzimem- denní teploty v říjnu dosahovaly 26-28 °C, koncem měsíce kvetly fialky, v lese zrály jahody, maliny a rostly houby.

Rok 1968: Do provozu byla dána opět adaptovaná prodejna a sklad Jednoty. Od 1. listopadu neexistuje v Tojicích hospoda.
Na katastru obce v srpnových dnech nebyli vojáci Varšavské smlouvy. Tábořili však asi 30 metrů od vsi na polní cestě směrem k Mohelnici.

Rok 1979: V obci je první barevný televizor - vlastní jej manželé Hanzlíkovi.
V Tojicích je v tomto roce 119 obyvatel.

Rok 1986: Při brigádnických akcích byl vyčištěn potok v dolejší části obce, vyčištěna veřejná studna a opravena pumpa. Byla instalována nová aparatura do veřejného rozhlasu a provedena rekonstrukce v hodnotě 26.000 Kč.
Stav obyvatel 104.

Rok 1987: Říká se „do třetice všeho dobrého i zlého“, ale Vokáčovi toto potvrdit nemohou. Tento rok a to 2. července je totiž postihla již 4. povodeň. Příčinou byla velká průtrž v okolí Chlum, což mělo za následek protržení hráze mohelnického rybníka a následně povodeň u Vokáčových. Tentokrát voda v bytě dosáhla výše 1 metr.

Rok 1988: JZD obnovilo původní cestu z Tojic rovnou do Mohelnice. Z kapličky na návsi byly zcizeny 2 sošky (soška sv. Anny a soška Panny Marie.)

Rok 1989: Obci hrozí uzavření prodejny. Nakonec obchod přebírá paní Mašková. Stav obyvatel 105.

Rok 1991: Obec získala zpět obecní lesy a to dne 31.10.1991. Občané se v obecním referendu jednoznačně přiklonili k osamostatnění obce. Na ministerstvo byla zaslána žádost o rozdělení sloučených obcí Vrčeň a Tojice, která byla schválena k 31.12.1991.

Rok 1992: Od 1.1.1992 je obec Tojice samostatná. Volby do obecního zastupitelstva se konají 29. února. Starostou zvolen pan Karel Noha. První veřejné zasedání obecního zastupitelstva se konalo 11.3.1992 v hostinci U pavouka.
Obecní zastupitelstvo rozhodlo k 1.1.1992 o přidružení obecních lesů ke sdružení utvořeném při městě Nepomuk. Výtěžek z obecních lesů v tomto roce výrazně přispěl k pokrytí finančních nákladů při rekonstrukci pastušky. S prací se započalo dne 9.7., řízením veškerých prací byl pověřen pan Karel Motejzík. Původní budova se rozbourala celá až k základům.

Rok 1993: Pracovníci Telecomu v létě vyměřili trasu pro podzemní telefonní vedení. Zatím jsou v obci pouze 2 soukromé telefony.

Rok 1994: V měsíci lednu se konalo veřejné zasedání a to v nově vybudované budově obecního úřadu. Tojice se konečně dočkali důstojného prostředí pro podobné příležitosti. Nutno dodat, že vlastním přičiněním.

Rok 1996: Byla dokončena úprava rybníčku v Loučkách a rybníček byl napuštěn. (Na rybníčku V Loučkách byly zahájeny úpravy v roce 1993. Byl vyhlouben a položily se nové roury k odpadu. V roce 1994 bylo zorganizováno několik brigád, při kterých bylo vyčištěno okolí rybníčka a prořezány stromy a keře. V roce 1996 byly úpravy rybníčka dokončeny.)

Rybníček v Loučkách
Rybníček v Loučkách
Hruška v poli a pohled na Zelenou Horu 1996.
Hruška v poli a pohled na Zelenou Horu 1996.
 

Rok 1998: 21. srpna v 7.15 hodin přistál na tojickém letišti nouzově horkovzdušný balon se dvěma Rakušankami na palubě. Mířily z Klatov do Horažďovic, ale vítr je zanesl naším směrem. Na fotografii jedna z členek posádky s panem Pavlem Motejzíkem.

Nouzové přistání horkovzdušného balónu v roce 1998 1
Na fotografii jedna z členek posádky horkovzdušného balonu s panem Pavlem Motejzíkem.
Nouzové přistání horkovzdušného balónu v roce 1998 2
Horkovzdušný balon v Tojicích
Pohled na Tojice
Pohled na Tojice.
 

Rok 1999: Budova prodejny je od května tohoto roku majetkem obce. Občané pokračují v rekonstrukci objektu – okopali starou omítku vně budovy, uvnitř obezdili místnost pro WC.
Ing. arch. Oldřich Hysek vypracoval na žádost obce urbanistickou studii.

Rok 2000: V neděli 6. srpna byla slavnostně vysvěcena kaplička nepomuckým vikářem Františkem Cibuzarem za účasti asi stovky lidí. Přijeli tojičtí rodáci se svými rodinami, přišlo i několik přespolních lidí. K výzdobě kapličky byla zapůjčena vitráž Plzeňská madona od plzeňského akademického malíře pana Staňka, který tuto vitráž v říjnu přemaloval přímo na čelní zeď uvnitř kapličky.
Od září prochází naší obcí značená cyklostezka a louka u rybníčka v Loučkách slouží jako veřejné tábořiště.
Mikroregion Nepomucko přispěl na instalaci dřevěných laviček a vydláždění ohniště.

Rok 2001: Na pořezanou a vyčištěnou mez podél obecní cesty do Louček bylo vysázeno asi 52 sazenic lip o vzrůstu cca 1,5 metru.
17.března 2001 se v budově Obecního úřadu konal turnaj ve voleném mariáši, kterého se zúčastnilo 16 hráčů, z toho 6 místních. Turnaj trval 8 hodin.

turnaj ve voleném mariáši
Turnaj ve voleném mariáši 17.března 2001
turnaj ve voleném mariáši
Turnaj ve voleném mariáši 17.března 2001
turnaj ve voleném mariáši
Turnaj ve voleném mariáši 17.března 2001
 

Rok 2002: Vinou déletrvajících přívalových dešťů došlo počátkem srpna k obrovským záplavám. Hovořilo se o 1000 leté vodě. V Tojicích postihla 1. záplavová vlna obytné stavení č.p. 14 pana Pavla Vokáče (bývalý mlýn) a to ve čtvrtek 8.8.. Druhá, daleko ničivější vlna přišla v noci z pondělka 12. na úterý 13. srpna. Tentokrát voda dosáhla až ke konstrukci velkého mostu. Na pomoc pohotově přijeli tojičtí hasiči i vojsko. Přímo v obci bylo zaplaveno několik sklepům v dolejší části, ale i v horní části obce měli občané vytopené sklepy a to vinou vzlínání spodní vody.
Obec Tojice vydala v roce 2002 svoji pohlednici. Na pohlednici je letecký snímek obce a detail opravené kapličky.

Pohlednice Tojice
Obec Tojice vydala v roce 2002 svoji pohlednici. Na pohlednici je letecký snímek obce a detail opravené kapličky.
 

Rok 2003: V řece pod mostem se usadila jedna nutrie a vyvedla šest mladých. Dostala jméno Marta a stala se se svojí rodinou atrakcí pro místní i přespolní děti.
Na již tradičním masopustním průvodu jste v roce 2003 mohli potkat například: dobrého vojáka Švejka a jeho posluhovačku, opice, početnou skupinu pacientů nejmenované léčebny, policistu, anděla, čerta, tlupu pravěkých lovců mamutů, bezdomovce, Plzeňskou polohrubou mouku a spoustu dalších…

Masopust
Tradiční masopustní průvod v roce 2003
Masopust
Tradiční masopustní průvod v roce 2003
 

Rok 2004: Brzy zjara provedli tojičtí muži demolici týpí, které zde sloužilo asi 17 let.
19.4. navštívil naši obec senátor Jiří Skalický. Na obecním úřadě krátce pohovořil s panem starostou a několika dalšími členy zastupitelstva. Asi o měsíc později zavítal do naší obce poslanec za Plzeňský kraj pan Papež. Oba pánové zde pobyli asi hodinu a rozhovory se většinou točily okolo problému financování malých obcí.
Na 17. dubna naplánovalo zastupitelstvo obce jarní úklid obce. Zúčastnilo se 23 lidí ! Podzimní úklid už takovou účast neměl – 9 lidí. Ale i tak – děkujeme.

Rok 2005: Naši obec navštívil senátor za Plzeňský kraj pan Jiří Schneberger. Při rozhovoru s panem starostou přislíbil podporu dotace na projekt jednotné kanalizace obce Tojic.
Již od roku 2001 se zastupitelstvo obce vážně zabývá problémem odpadních vod. Po čtyřletém usilovném jednání na příslušných úřadech se podařilo získat povolení k výstavbě a dotaci ve výši 2.800.000 Kč.