Oficiální internetové stránky obce Tojice v Plzeňském kraji v okrese Plzeň-jih nedaleko poutního města Nepomuk.

Zápis z veřejného zasedání 25.6.2010

Autor: František Krumpholc
zveřejněno: 26. 06. 2010 10:46 hod.

Zápis ze 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Tojice, konaného  dne 25.6.2010 od 20.00 h v zasedací místnosti obce Tojice

 

Přítomní členové zastupitelstva obce: 4

p. Trhlík, Krumpholc, Kříž, Mašek,

Zasedání řídil: pan František Krumpholc

Zahájení:

Zapisovatelem zápisu pověřen : pan Kříž Jindřich

Ověřovatelé zápisu : pan Ivan Trhlík, pan František Mašek

 

Schválený program jednání:

 

1.Zahájení

2.volba zapisovatele

3.volba kontroloru zápisu

4.projednání Veřejnoprávní smlouvy s Městem Nepomuk

5.závěrečný účet za rok 2009

6.zpráva o výsledku hospodaření

7.závěrečný účet Mikroregionu Nepomucko za 2009

8.oznámení o změně Zákona č.133/2000 o evidenci obyvatel

9.oznámení o záměru zadat zpracování lesního hospodářského plánu

10.žádost p.Josefa Jirky o opravu vjezdu

11.oznámení o změnách na úseku územní evidence

12.oznámení o provádění přeměřování pozemků pro digitalizaci map

13.oznámení Stav.úřadu Nepomuk o změně stavby p.Vokáče

14.žádost p.Josefa Hanzlíka č.p.35 o odvodnění obecní komunikace

15.diskuze

16.závěr  

 

 

 

1.zahájení provedl starosta obce p.Krumphoplc

2.zapisovatelem zvolen p.Kříž – bez námitek

3.ověřovatelé zápisu zvolení p.Trhlík, p.Mašek

4. Veřejnoprávní smlouva s Městem Nepomuk o evidenci obyvatel a rodných čísel podle zákona 133/2000 schváleno bez výhrad

5.závěrečný účet za rok 2009 Obce Tojice schválen bez výhrad

6.zpráva o výsledku hospodaření schválena bez výhrad

7.závěrečný účet Mikroregionu Nepomucko za 2009 schválen bez výhrad

8.oznámení o změně Zákona č.133/2000 o evidenci obyvatel

9.oznámení o záměru zadat zpracování lesního hospodářského plánu

10.žádost p.Josefa Jirky o opravu vjezdu, problém vznikl při stavbě kanalizace – nelze                         zásobovat objekt topným propan-butanem.

Hlasování – 3 pro, 1 se zdržel

11.oznámení o změnách na úseku územní evidence

12.oznámení o provádění přeměřování pozemků pro digitalizaci map

13.oznámení Stav.úřadu Nepomuk o změně stavby p.Vokáče

 

14.žádost p.Josefa Hanzlíka č.p.35 o odvodnění obecní komunikace – Obec Tojice nakoupí materiál a úprava bude provedena při podzimní brigádě

 

 

 

 

 

    

Zapsal: ……………                                      Ověřovatelé: ……………..    ……………….

 

          

V Tojicích, dne 25.6.2010